ប្ដូរភាសា :

ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងវិសោធកម្មត្រឹមឆ្នាំ ២០១៧