ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំ​បូកសរុបលទ្ធផល​ការងាររយៈពេល ១ឆ្នាំ ១ខែ និងការប្រកាសបិទយុទ្ធនាការ​ដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត


របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលរយៈពេល៣៩៥ថ្ងៃ នៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយ​ការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត (ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១)