ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រកាសលេខ ០៨១ ស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ពាក់ម៉ាស និង​កាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព​ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងសហគមន៍