ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ សសរ ស្តីពីការ​កែសម្រួលបទបញ្ជា ០២ ប.ប ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីការដាក់កំហិត​លើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់​ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ សសរ ស្តីពីការ​កែសម្រួលបទបញ្ជា ០២ ប.ប ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០  ស្តីពីការដាក់កំហិត​លើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់​ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម​នេះ ៖