ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសស សិស្សចៅក្រមជំនាន់ទី៧ 10 មិនា 2016នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើស
PrevNext
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000009828