សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម 16 កុម្ភៈ 2016ការកំណត់ កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡង ប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី ៧ នៃរាជបណ្ឌិត សភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ដោយកំណត់យកថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៧ និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ។
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749962