សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ 01 មិនា 2016សេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ដែលមានប័ណ្ណចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ (ប័ណ្ណបំបែក) នៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣, ២០១៤ និង ២០១៥ សូមមេត្តាអញ្ជើញទៅប្តូរប័ណ្ណបើកប្រេងថ្មី នៅស្ថានីយ៍សូគីម៉ិច ២
សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ 26 កុម្ភៈ 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។
សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ 01 កុម្ភៈ 2016សេចក្តីជូនដំណឹង សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំចែកជូន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី ដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី ០៣, ០៤ និង ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមក
លិខិតជូនដំណឹង​ ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធTelegram សម្រាប់ទំនាក់ទំនង ការងាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ 11 មិនា 2016លិខិតជូនដំណឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធTelegram សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌
ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ 27 មករា 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។
សូមជូនដំណឹង! ក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ 11 មិនា 2016សូមជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី កញ្ញា ជាមន្ត្រីដែលកំពង់បម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ ដោយសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749901