សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបថា 07 ឧសភា 2018ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាប ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបថា ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរៀបចំផ្តល់ប័ណ្ណរថយន្ត ចេញ-ចូល ក្នុងបរិវេណទីស្តីការ ក្រសួងយុត្តិធម៌សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានរថយន្តប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី មេត្តាជ្រាប និងធ្វើសំណើមកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការ លេខរថយន្ត និងលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំផ្តល់ជូនតាមសំណើជាក់ស្តែង ។
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 06 ឧសភា 2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ 04 ឧសភា 2016ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ផ្នែកគ្រប់គ្រង និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញលេញ និងមិនពេញលេញ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ គោលនយោបាយសាធារណៈ និង គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ដល់បេក្ខជនឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។  
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 28 មេសា 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 23 មេសា 2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង 20 មេសា 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត (កម្មវិធី Mobile PhD) ចំនួន ពី ៥ - ១០ រូប និងសម្រាប់មន្រ្តី ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជាច្រើនកន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យ SWUPSL សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។ ការសិក្សាមានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និង ៣-៦ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត។
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749955