សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីការលើកពេលពិនិត្យ និងសំណើសុំសម្រេចលើការសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិត 08 មេសា 2016ស្តីពីការលើកពេលពិនិត្យ និងសំណើសុំសម្រេចលើការសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំ ២០១៦ ទៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យពិសាខបូជា ឆ្នាំ ២០១៦ វិញ ។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួង យុត្តិធម៌ទាំងអស់ 08 មេសា 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួង យុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ និង លោក លោកស្រី ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មករា, កុម្ភៈ និង មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅធនាគារ ឬតាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា (CANADIA) និង ធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA) ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។ 06 មេសា 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 04 មេសា 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សូមទាញយក សំណុំបែបបទ នៃការចុះឈ្មោះប្រឡង នៅទីនេះ និងយកសំណុំបែបបទមកដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃ ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ 01 មេសា 2016សូមទាញយក សំណុំបែបបទ នៃការចុះឈ្មោះប្រឡង នៅទីនេះ និងយកសំណុំបែបបទមកដាក់ពាក្យនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបុគ្គលិក ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃ ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីស បេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារ ក្នុងក្របខណ្ ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ 04 ឧសភា 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000009845