ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 54, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
165 ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍(០០៣/០២១០) ច្បាប់ 26 February 2010
302 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវៈ(០០៣/០១០៥) ច្បាប់ 17 January 2005
49 ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ (០០៣/០១១៦) ច្បាប់ 28 January 2016
182 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន​ឆាយណា ណេសិន​ណលហេវី ម៉ាស៊ីនណឹរី ខបភើរេសិន(០០៣/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2009
70 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ (០០៤/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
209 កិច្ចព្រមព្រៀង​អាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប​សង្រ្គោះបន្ទាន់​ (០០៤/០២០៨) កិច្ចព្រមព្រៀង 15 February 2008
342 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ​ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹង​ការ​កាត់សេចក្តី​នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា​នូវឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាល​នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(០០៤/១០០៤) កិច្ចព្រមព្រៀង 19 October 2004
343 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៤ (០០៥/១០០៤) ច្បាប់ 19 October 2004
88 កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីបំលាស់ទីរូបវន្តបុគ្គល (០០៤/០១១៤) កិច្ចព្រមព្រៀង 09 January 2014
Page 7 of 41