ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 45, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
346 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និងក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់​ព្រំដែន(០២/០១០៣) 10 20 January 2003
227 ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំង​ការធ្វើទារុណកម្ម​ អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម(០០២/០១០៧ 12 19 January 2007
356 លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម (០០២/០២០២) 15 07 January 2002
481 កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(០០២/០៥៩៥) 10 17 May 1995
482 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឥណទាន ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៥ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(០០២/០៨៩៥) 10 08 May 1995
112 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១១(០០២/០៣១៣) 2 06 March 2013
377 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៩ (០០២/០១០១) 2 27 January 2001
504 សេចក្ដីកំណត់ចំពោះ​មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ ២ គន្ថីទី៤ 16 01 November 2009
2 ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច (០០២/០១១៩) 2 02 January 2019
Page 6 of 57