ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 45, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
228 អនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារ និង​ហសប្រតិបត្តិការ​ទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្តរប្រទេស(០០៣/០១០៧) អនុសញ្ញា 22 January 2007
357 ពិធីសារទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ធានារ៉ាប់រងយានយន្ត (០០៣/០១០២) ពិធីសារ 07 January 2002
113 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូ ផៅវ័រ ឡូវើរ សេសាន្ត២ (០០៣/០៣១៣) ច្បាប់ 13 March 2013
3 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ន​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ (០០៣/០១១៩) ច្បាប់ 24 January 2019
131 ច្បាប់ស្តីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី៥ (០០៣/០១១២) ច្បាប់ 14 January 2012
7 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា ៤៣៧ ស្ទួន ២០១៨(០០៣/០២១៨) ច្បាប់ 27 February 2018
267 អនុសញ្ញាស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី (០០៣/០១០៦) អនុសញ្ញា 18 January 2006
144 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម​ពេញលេញ​នៃសេវាកម្មុដឹកជញ្ជូន​ទំនីញតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ២ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ៦ (០០២/០២១១) ច្បាប់ 09 February 2011
27 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ(០០៣/០៣១៧) ច្បាប់ 07 March 2017
Page 6 of 41