ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 27, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
142 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (០០១/០១១១) 10 06 January 2011
404 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣ (០០១/០៣៩៩) 2 06 March 1999
24 អនុសញ្ញាស្តីអំពីការកំចាត់នូវការរើសអើងទាំងឡាយគ្រប់រូបភាពចំពោះស្រ្តី ១៩៩២ 11 22 September 1992
25 ច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ (០០១/០១១៧) 2 03 January 2017
163 សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមក​ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (០០១/០១១) 9 26 January 2010
419 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ១៩៩៨ (០០១/០១៩៨) 2 09 January 1998
300 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា (០០១/០១០៥) 2 17 January 2005
425 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន(១៩៩៧)និរាករណ៍ 2 24 January 1997
173 អនុសញ្ញាកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន(០១១/០៦១០) 11 30 June 2010
Page 4 of 57