ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 27, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
227 ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំង​ការធ្វើទារុណកម្ម​ អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម(០០២/០១០៧ ពិធីសារ 19 January 2007
356 លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម (០០២/០២០២) លក្ខន្តិកៈ 07 January 2002
112 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១១(០០២/០៣១៣) ច្បាប់ 06 March 2013
2 ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច (០០២/០១១៩) ច្បាប់ 02 January 2019
130 អនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ (០០២/០១១២) អនុសញ្ញា 02 January 2012
6 ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​ មាត្រា៣៤ថ្មី​ មាត្រា​ ៤២​ មាត្រា​ ៤៩​ មាត្រា​ ៥៣​ និង​មាត្រា​ ១១៨ថ្មី​ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​(០០២​/០២១៨​) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 27 February 2018
266 អនុសញ្ញាស្តីពីការ​ត្រួតពិនិត្យ​ថ្នាំជក់ដែលធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ(០២/០១០៦) អនុសញ្ញា 18 January 2006
143 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម​ពេញលេញ​នៃសេវាកម្មុដឹកជញ្ជូន​ទំនីញតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ២ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ៦ (០០២/០២១១) កិច្ចព្រមព្រៀង 09 February 2011
26 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០០២/០១១៧) ច្បាប់ 26 January 2017
Page 4 of 41