ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 18, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
503 សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី ១ ដល់គន្ថីទី ៣ 16 12 November 2009
1  ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា ៤៥ថ្មី (ស្ទួន) នៃច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០១/០១១៩) 2 02 January 2019
128 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន (០០១/០១១២) 2 02 January 2012
509 សេចក្ដីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃច្បាប់ស្ដីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី 16 22 July 2011
129 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន (០០១/០១១២) 2 02 January 2012
510 ច្បាប់ស្តីពីសំណង់ 2 02 November 2019
5 កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេវាកម្ម​ក្រោម​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ រវាង​អាស៊ាន​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា​(០០១​/០២១៨​) 2 16 February 2018
391 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​គុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផល​ ទំនិញ និងសេវា (០០១/០៦០០) 2 21 June 2000
265 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់​រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៣(០០១/០១០៦) 2 18 January 2006
Page 3 of 57