ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 9, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
1  ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា ៤៥ថ្មី (ស្ទួន) នៃច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០១/០១១៩) ច្បាប់ 02 January 2019
128 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន (០០១/០១១២) ច្បាប់ 02 January 2012
129 ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន (០០១/០១១២) ច្បាប់ 02 January 2012
5 កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេវាកម្ម​ក្រោម​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ រវាង​អាស៊ាន​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា​(០០១​/០២១៨​) ច្បាប់ 16 February 2018
265 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់​រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៣(០០១/០១០៦) ច្បាប់ 18 January 2006
142 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (០០១/០១១១) កិច្ចព្រមព្រៀង 06 January 2011
24 អនុសញ្ញាស្តីអំពីការកំចាត់នូវការរើសអើងទាំងឡាយគ្រប់រូបភាពចំពោះស្រ្តី ១៩៩២ អនុសញ្ញា 22 September 1992
25 ច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥ (០០១/០១១៧) ច្បាប់ 03 January 2017
163 សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញមក​ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (០០១/០១១) សន្ធិសញ្ញា 26 January 2010
Page 2 of 41