ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 9, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
479 ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវ​នៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥(០០១/០៩៩៥) 2 01 September 1995
355 ច្បាប់ស្តីពីការ​ទូទាត់ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០០(០០១/០១០២) 2 07 January 2002
480 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកា​រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤(០០១/១០៩៥) 2 17 October 1995
487 កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន​អភិវឌ្ឍន៍​សំរាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលបានស្រុះស្រួល​គ្នានៅ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សមាគមអន្តរជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍(០០១/០១៩៤) 10 09 January 1994
488 ច្បាប់ស្តីពី​ការដាក់​ក្រុម​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ អោយនៅក្រៅច្បាប់(០០១/០៧៩៤) 2 15 July 1994
111 អនុសញ្ញាស្តីពីការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ពីគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរ,អនុសញ្ញាស្តីពីសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរ (០០១/០១១៣) 11 12 January 2013
498 សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (២០០៧) 16 17 January 2007
500 កម្រងគំរូពាក្យសុំ និងគំរូចុះបញ្ជី ផ្អែកលើប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីសិទ្ធិប្រត្យទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី (២០១៤) 6 27 August 2019
376 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាឲ្យសាជីវកម្ម​អារ័ណ នីហរ័ណ បច្ចេកវិទ្យាថាមពល​អគ្គិសនី ចិន(០០១/០១០១) 2 13 January 2001
Page 2 of 57