កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ របស់អគ្គាធិការដ្ឋានកិច្ចការតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។