នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺុរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយលោក Josef Weiddenholzer នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌