ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោកស្រី Rhona Smith អ្នករាយការណ៌ពិសេសUN ទទួលបន្ទុកសិទ្ឌិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅពេលនេះ ។