ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអនុញ្ញាតជូនគណៈប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស នៃសហភាពអន្តរសភា ដើម្បីពិភាក្សាការងារ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នាទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។