សកម្មភាពមន្ត្រីអត្តសញ្ញាណកម្ម ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីជូនមន្ត្រីក្រសួងនិងសាលាជម្រះក្តី ។