ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី "ការចាត់ចែងរក្សាការពារ" នាព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ។