ប្ដូរភាសា :
ច្រោះពាក្យតាម ព្យញ្ជនៈខ្មែរទាំង ៣៣តួ និង ស្រៈពេញតួ
ពាក្យដែលផ្ដើមដោយ "ក" មាន ពាក្យ

  ទំព័រទី ១ នៃ ១  

ក្ស័យធន

Eng. bankruptcy

Fr. faillite

ស្ថានភាព ដែលកូនបំណុលមិនអាចសងកាតព្វកិច្ច ចំពោះម្ចាស់បំណុលទាំងឡាយបាន ដោយសារការដួលរលំនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានប្រកាស ដោយតុលាការ។