ប្ដូរភាសា :

សន្ទានុក្រមច្បាប់

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស