អំពីក្រសួង
ឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៤០.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤
  នៃអង្គការលេខក្រសួងយុត្តិធម៌