នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិ្តធម៌​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ រួមមាន ស្ថាប័នតុលាការ ស្ថាប័នអយ្យការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដើម្បីពង្រឹងនូវយន្តការអនុវត្តច្បាប់ និងវិធានការសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅតាមសាលាជម្រះក្តី ។
នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិ្តធម៌​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ រួមមាន ស្ថាប័នតុលាការ ស្ថាប័នអយ្យការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដើម្បីពង្រឹងនូវយន្តការអនុវត្តច្បាប់ និងវិធានការសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅតាមសាលាជម្រះក្តី ។