លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយលោកជំទាវ Susan Jacobs ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការកុមារ នៃក្រសួងការបរទេស អាមេរិក ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ពិភាក្សាបន្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទៅវិញទៅមក ក្នុងការការពារកុមារ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ លើការងារកុមារ និងគិតគូររួមគ្នាដើម្បី ធានាដោះស្រាយកុមារ ដែលងាយរងគ្រោះថ្មីៗ ត្រូវបានដោះស្រាយ នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។
លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយលោកជំទាវ Susan Jacobs ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការកុមារ នៃក្រសួងការបរទេស អាមេរិក ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ពិភាក្សាបន្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទៅវិញទៅមក ក្នុងការការពារកុមារ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ លើការងារកុមារ និងគិតគូររួមគ្នាដើម្បី ធានាដោះស្រាយកុមារ ដែលងាយរងគ្រោះថ្មីៗ ត្រូវបានដោះស្រាយ នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។