សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត (កម្មវិធី Mobile PhD) ចំនួន ពី ៥ - ១០ រូប និងសម្រាប់មន្រ្តី ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជាច្រើនកន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យ SWUPSL សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។ ការសិក្សាមានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និង ៣-៦ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត។

ពុធ 20 មេសា 2016  |  បានអាន 1504
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680455