សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីស បេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារ ក្នុងក្របខណ្ ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦


ពុធ 04 ឧសភា 2016  |  បានអាន 993
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000680411