ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ជាសាធារណៈ​ដល់បុគ្គល ឬ​អង្គភាព​ក្រៅពីបុគ្គល​រាយការណ៍