ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ JDS ​ (Master Degree) រយៈពេល ២ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ ក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន