ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ កយ.សសរ/២០ ស្តីពីការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌