ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០ កយ.សសរ/២០ ស្តីពីការបែងចែក​ភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួងយុត្តិធម៌