ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ដីកាសម្រេចឲ្យបង្កកទ្រព្យ​លេខ​ ៥០៤ សត.ប្រក.០១៤ របស់​មហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤