ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ១៧៣៧ (២០០៦)អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ ,លេខ​ ២២៣១ (២០១៥) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៉ីរ៉ង់។