ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ជប៉ុន JDS ក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស​នៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ ​