ប្ដូរភាសា :

សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ​លើ​រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាក់ស្តែង

         សូមជម្រាបសាធារណជន​ ឲ្យបានជ្រាបថា សេចក្តីសម្រេចតុលាការ​ខាងក្រោមដែលបានដាក់នៅក្នុង​គេហទំព័រនេះ​ គឺជាសេចក្តីសម្រេចក្នុង​​រឿងក្តីជាក់ស្តែង​ហើយ​មិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចគំរូនោះទេ ។​ នឹង​មាន​សេចក្តីសម្រេច​​ដែល​ដោះស្រាយ​​ជាក់ស្តែង​​នៅ​តាម​តុលាការ​​នឹង​ត្រូវដាក់បង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់​នៅក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​ជាបន្តទៀត ។ 

 

ចំពោះសេចក្តីសម្រេចគំរូរបស់តុលាការ​សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម ៖

http://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-documents

លេខរៀង ខ្លឹមសារ​ សាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ទាញយក
1 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៩ «ម» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ (ទាមទារប្រាក់កម្ចី) រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
2 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៥៩ «ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
3 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៨៨ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
4 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២១«ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
5 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២២«ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
6 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២៨«ម» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
7 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៧៧«ង១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
8 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៤៣ «ខ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
9 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៥០ «ភ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
10 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៧៣ «ភ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
11 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៦២ «ឋ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
12 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៨៤ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
13 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៥៦ «គ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
14 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២១ «ឋ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
15 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២៦ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
16 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១២៥ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
17 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៥២ «គ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
18 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៩១ «ង» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
19 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០១៥ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
20 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩១១ «ឃ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
21 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៦១ «ដ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
22 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៦០ «ឆ» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
23 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៥០ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
24 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣១៩ «ធ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
25 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៩០ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
26 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៣៩ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៨ ខែ កកដា ឆ្នាំ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
27 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៨០ «ប» ប្រកាសថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
28 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥២១ «ឆ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
29 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៣៣ «ញ» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
30 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៤៧ «ធ» ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
31 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៨៣ «ញ» ប្រកាសថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
32 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៩២ «រ» ប្រកាសថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
33 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៣៦ «ព»ប្រកាសថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
34 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១១៤ «ក១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
35 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥០២ «ត» ប្រកាសថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
36 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០២៤ «ក១» ប្រកាសថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
37 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨២១ «ជ១» ប្រកាសថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
38 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៥២ «ខ» ប្រកាសថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
39 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៦១ «ឆ» ប្រកាសថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
40 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤៦ «ត» ប្រកាសថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
41 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤០ «ស» ប្រកាសថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  រាជធានីភ្នំពេញ ទាញយក
42 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩ «ជ» ប្រកាសថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ធំ ទាញយក
43 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤ «ឃ» ប្រកាសថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩  ឧត្តរមានជ័យ ទាញយក
44 លិខិតសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៣ «ក» ប្រកាសថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ សៀមរាប ទាញយក