ប្ដូរភាសា :

News & Event

នៅថ្ងៃ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង បានបើកការប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសាសន៍សម្តេចតេជោ និងអនុវត្តការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋក្រសួងយុត្តិធម៌

នៅថ្ងៃ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង បានបើកការប្រជុំផ្ទៃក្នុងដើម្បីតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសាសន៍សម្តេចតេជោ និងអនុវត្តការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋក្រសួងយុត្តិធម៌

Document