ប្ដូរភាសា :

News & Event

នាថ្ងៃទី៥ និង៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ; នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំការងារកាត់ឯកសណ្ឋានផ្លូវការ និងសញ្ញាស័ក្តិ (ថ្មី) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការក្រសួងយុត្តិធម៌

នាថ្ងៃទី៥ និង៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ; នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានរៀបចំការងារកាត់ឯកសណ្ឋានផ្លូវការ និងសញ្ញាស័ក្តិ (ថ្មី) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការក្រសួងយុត្តិធម៌

Document