ប្ដូរភាសា :

Document

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = en ORDER BY docOrder ASC LIMIT 54, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
6 ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​ មាត្រា៣៤ថ្មី​ មាត្រា​ ៤២​ មាត្រា​ ៤៩​ មាត្រា​ ៥៣​ និង​មាត្រា​ ១១៨ថ្មី​ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​(០០២​/០២១៨​) 1 27 February 2018
392 ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(និរាករណ៍) (០០២/០៧០០) 2 25 July 2000
266 អនុសញ្ញាស្តីពីការ​ត្រួតពិនិត្យ​ថ្នាំជក់ដែលធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ(០២/០១០៦) 11 18 January 2006
143 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្ម​ពេញលេញ​នៃសេវាកម្មុដឹកជញ្ជូន​ទំនីញតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ២ និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាស​ រួមទាំងពិធីសារចំនួន ៦ (០០២/០២១១) 10 09 February 2011
405 កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ​ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុប (០០២/០៥៩៩) 10 17 May 1999
26 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០០២/០១១៧) 2 26 January 2017
164 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧(០០២/០២១០) 2 26 January 2010
420 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋឆ្នាំ១៩៩៦ (០០២/០១៩៨) 2 09 January 1998
301 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី(០០២/០១០៥) 2 17 January 2005
Page 7 of 57