ប្ដូរភាសា :

Document

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = en ORDER BY docOrder ASC LIMIT 0, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
67 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងវិសោធកម្មត្រឹមឆ្នាំ ២០១៧ 15 09 January 2015
206 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០០១/០១០៨) 2 18 January 2008
337 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែម សំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ (០០១/០៧០៤) 1 13 July 2005
338 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិ​ថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ​និងព្រះរាជមហេសី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (០០១/១២០៤) 1 29 October 2004
85 ពិធីសារ​ និងពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​​ទំនិញនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​ សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​សមាជិក នៃ​សមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(០០១/០១១៤) 12 06 January 2014
345 អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ​ស្តីពីការធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីចង្វាក់​គ្នានៃការកំណត់​មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ(០០១/០១០៣) 11 20 January 2003
477 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ(០០១/០៣៩៥) 10 13 March 1995
478 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបតិ្តការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍(០០១/០៧៩៥) 9 19 July 1995
226 ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ (០០១/០១០៧) 2 10 January 2007
Page 1 of 57