ប្ដូរភាសា :

Contact Us

Ministry of justice មហាវិថីសម្តេចសុធារស.ខ័ណ្ឌដូនពេញ.រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាទូរស័ព្ទៈ (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841អ៊ីម៉ែល : info@moj.gov.kh / វែបសាយ : www.moj.gov.kh
Open With Google Map

អារម្ភកថា