ប្ដូរភាសា :

Announcement

ឯកឧត្តម ប្លង់ ឆ្លាម ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជ្រើសតាំងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម សម្រាប់អាណត្តិ៥ឆ្នាំ លើកទី២ ដោយសំឡេងគាំទ្រ ០៧ សំឡេងលើចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទាំងមូល ៕