ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនង
មហាវិថីសម្តេចសុធារស.ខ័ណ្ឌដូនពេញ.រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
Samdech Sothearous Blvd. Khan Doun Penh. Phnom Penh Cambodia.
Tel : (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841.
Fax :
អ៊ីមេល:

ថ្ងៃធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ
ម៉ោង : 08:00 - 12:00    hrs
          :  13:30 -  17:30   hrs
ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

ផែនទី